Skip available courses

Available courses

Квалификация и преквалификация

Колеж "София" е ориентиран към постоянна актуализация и осъвременяване на учебните планове и програми. Те са съобразени с непрекъснато изменящият се пазар на труда.
Целите на обучението в различните курсове е постигане на добра професионална подготовка, свързана с бъдещата реализация на обучаемите, възможност на всеки да повиши своите професионални компетенции, както и да избере нова професия, чрез разнообразни форми на обучение - /редовна, задочна, съботно - неделна и вечерна/
Признаваме част от дисциплини, изучавани в други учебни заведения.
Съобразили сме се с Европейската федерация на работодателите, която е определила своите предпочитания и основни качества, които трябва да притежават младите специалисти. 

 • компетенции и аналитични способности;

 • работа в екип и инициативност;

 • желание за обучение цял живот;

 • гъвкавост и постигане на конкретни резултати;

 • грамотен писмен език;

 • компютърни умения за обработка на информацията;

 • висок морал и себеотдаване в работна среда;

  ПОМОЩНИ ЕЗИКОВИ ПРОГРАМИ: Ако, искате да работите в Европа, вашето езиково обучение е задължително. Към всяка професия предлагаме специализиран Английски език за професията, в съответствие с "Европейската езикова рамка". Не забравяйте!Без документ за професионална квалификация и документ, определящ нивото на владеене на Английски език, не можете да живеете и работите в Европа.

  СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ
  Вечерни и съботно-неделни курсове
 • Записване до края на всеки календарен месец
 • Начало на курса 10-то число на следващ месец
 • Учебните програми са на разположение на интересуващите се в администрацията на колежа
  курс Хорариум Цена
  1 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС 30 270,00 лв.
  2 ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО 45 405,00 лв.
  3 ПРАКТИЧЕСКО КОМПЮТЪРНО СЧЕТОВОДСТВО 45 405,00 лв.
  4 СЧЕТОВОДСТВО НА ФИРМА 30 240,00 лв.
  5 ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 30 240,00 лв.
  6 РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА 30 270,00 лв.
  7 ПУБЛИЧНО ПРАВНИ ДОГОВОРИ 30 270,00 лв.
  8 МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ НА ФИРМАТА 30 240,00 лв.
  9 УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛ 30 270,00 лв.
  10 ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ 45 405,00 лв.
  11 ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ 45 360,00 лв.
  12 ДАНЪЦИ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ 45 405,00 лв.
  13 ДЕЛОВОДСТВО И АРХИВ 30 240,00 лв.
  14 ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 45 450,00 лв.
  15 ТЕСТ И ДИАГНОСТИКА НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ 45 450,00 лв.
  16 БАЗА ДАННИ-ACCESS 45 405,00 лв.
  17 ПРОГРАМИРАНЕ -С++ 40 400,00 лв.
  18 ПРОГРАМИРАНЕ -JAVA, SQL 40 400,00 лв.
  19 ПРОГРАМИРАНЕ ПОД ЛИНУКС 40 400,00 лв.
  21 ОБЩА КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ-MS OFFICE 30 270,00 лв.
  22 COREW DRAW 30 270,00 лв.
  23 PHOTOSHOP 30 270,00 лв.
  24 IN DESIGN 30 270,00 лв.
  25 3D MAX 30 270,00 лв.
  26 AUTO CAD 45 405,00 лв.
  27 ЦИФРОВА ФОТОГРАФИЯ 30 270,00 лв.
  28 РЕТОРИКА 30 240,00 лв.
  29 ЖУРНАЛИСТИЧЕСКО МАЙСТОРСТВО 30 240,00 лв.
  30 РЕПОРТЕРСКО МАЙСТОРСТВО 30 240,00 лв.
  31 ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА СТИЛИСТИКА 30 240,00 лв.
  32 ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ЗА НАЧИНАЕЩИ И НАПРЕДНАЛИ


УЧЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ В КОЛЕЖА

Специалността "Репортер и водещ на радиопредаване" подготвя журналистически кадри за националните и регионални радиа.
Обучението е насочено към даване на знания и умения за техника на говора и речева комуникация, журналистическа стилистика и журналистическо майсторство.

УЧЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ В КОЛЕЖА

Специалността "Компютърни мрежи" подготвя специалисти за проектиране, изграждане и поддържане на компютърни мрежи и системи на министерствата, ведомствата, общините, банките, както и в големите наши и чуждестранни компании.
Обучението е насочено към даване на знания за проектирането, изграждането и поддръжката на компютърните мрежи, тест и диагностика и гарантиране на тяхната сигурност.

Специалността дава огромни перспективи за реализация на пазара на труда. В последните две години към специалността има изключително висок интерес.


УЧЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ В КОЛЕЖА

Специалността "Компютърни мрежи" подготвя специалисти за проектиране, изграждане и поддържане на компютърни мрежи и системи на министерствата, ведомствата, общините, банките, както и в големите наши и чуждестранни компании.
Обучението е насочено към даване на знания за проектирането, изграждането и поддръжката на компютърните мрежи, тест и диагностика и гарантиране на тяхната сигурност.

Специалността дава огромни перспективи за реализация на пазара на труда. В последните две години към специалността има изключително висок интерес.

УЧЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ В КОЛЕЖА

Специалността "Компютърна графика" подготвя едни от най-търсените на пазара на труда специалисти за работа във вестникарската, издателската, полиграфическата и рекламна индустрия, както и в радио и телевизионните медии и производството на аудиовизуални и медиини продукти. Обучението дава висока художествена и компютърна подготовка.

Завършилите специалността са най-търсените IT специалисти на пазара на труда.

УЧЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ В КОЛЕЖА

Специалността "Организация на екскурзоводската дейност" подготвя специалисти за организиране и водене на туристически пътувания у нас и в чужбина. Изучава се спецификата на туристическият бизнес, психология, маркетинг и реклама, туристическа анимация и интерпретация. Изграждат се умения за ръководството на туристически предприятия.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

РЕДОВНА:

Тази форма на обучение е дневна и присъствена. Учебните занятия са шест часови, предимно сутрин.

ЗАДОЧНА:

Тази форма на обучение се провежда, чрез двуседмични очни занятия. Изпитната сесия е в края на семестъра.

САМОСТОЯТЕЛНА:

Тази форма на обучение се провежда, чрез самостоятелна подготовка и семестриални изпитни сесии.

ДИСТАНЦИОННА:

Провежда се по учебни дисциплини(модули).За всеки модул обучаемия получава на електронната си поща учебните материали, които трябва да изучи за определено време. Определят се две дати за изпити-предварителен и основен изпит. На датата за предварителен изпит, може да се яви всеки обучаем. Предварителния изпит е предназначен за обучаеми, които имат знания и умения по учебната дисциплина и могат да положат изпита в по-кратки срокове. Останалите обучаеми полагат изпита на втората дата. Изпитните работи се изпращат по електронен път и се определя време за тяхното решаване. Изпитните работи могат да бъдат-тестове, задачи, курсови работи, казуси и др. Решените изпитни работи, след изтичането на определеното време се връщат по електронен път обратно за оценяване. Консултации с преподавателите и администрацията се провеждат, чрез телефон, електронна поща, скайп и на място. Обучението завършва с държавни изпити, които са задължително присъствени: първи ден - изпит по теория на професията, втори ден-изпит по практика на професията (защита на проект).


Продължителността на обучението за всички специалности е две години.
Преминаването от една в друга форма на обучение става в края на учебната година.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

РЕДОВНА:

Тази форма на обучение е дневна и присъствена. Учебните занятия са шест часови, предимно сутрин.

ЗАДОЧНА:

Тази форма на обучение се провежда, чрез двуседмични очни занятия. Изпитната сесия е в края на семестъра.

САМОСТОЯТЕЛНА:

Тази форма на обучение се провежда, чрез самостоятелна подготовка и семестриални изпитни сесии.

ДИСТАНЦИОННА:

Провежда се по учебни дисциплини(модули).За всеки модул обучаемия получава на електронната си поща учебните материали, които трябва да изучи за определено време. Определят се две дати за изпити-предварителен и основен изпит. На датата за предварителен изпит, може да се яви всеки обучаем. Предварителния изпит е предназначен за обучаеми, които имат знания и умения по учебната дисциплина и могат да положат изпита в по-кратки срокове. Останалите обучаеми полагат изпита на втората дата. Изпитните работи се изпращат по електронен път и се определя време за тяхното решаване. Изпитните работи могат да бъдат-тестове, задачи, курсови работи, казуси и др. Решените изпитни работи, след изтичането на определеното време се връщат по електронен път обратно за оценяване. Консултации с преподавателите и администрацията се провеждат, чрез телефон, електронна поща, скайп и на място. Обучението завършва с държавни изпити, които са задължително присъствени: първи ден - изпит по теория на професията, втори ден-изпит по практика на професията (защита на проект).


Продължителността на обучението за всички специалности е две години.
Преминаването от една в друга форма на обучение става в края на учебната година.

РЕДОВНА:

Тази форма на обучение е дневна и присъствена. Учебните занятия са шест часови, предимно сутрин.

ЗАДОЧНА:

Тази форма на обучение се провежда, чрез двуседмични очни занятия. Изпитната сесия е в края на семестъра.

САМОСТОЯТЕЛНА:

Тази форма на обучение се провежда, чрез самостоятелна подготовка и семестриални изпитни сесии.

ДИСТАНЦИОННА:

Провежда се по учебни дисциплини(модули).За всеки модул обучаемия получава на електронната си поща учебните материали, които трябва да изучи за определено време. Определят се две дати за изпити-предварителен и основен изпит. На датата за предварителен изпит, може да се яви всеки обучаем. Предварителния изпит е предназначен за обучаеми, които имат знания и умения по учебната дисциплина и могат да положат изпита в по-кратки срокове. Останалите обучаеми полагат изпита на втората дата. Изпитните работи се изпращат по електронен път и се определя време за тяхното решаване. Изпитните работи могат да бъдат-тестове, задачи, курсови работи, казуси и др. Решените изпитни работи, след изтичането на определеното време се връщат по електронен път обратно за оценяване. Консултации с преподавателите и администрацията се провеждат, чрез телефон, електронна поща, скайп и на място. Обучението завършва с държавни изпити, които са задължително присъствени: първи ден - изпит по теория на професията, втори ден-изпит по практика на професията (защита на проект).


Продължителността на обучението за всички специалности е две години.
Преминаването от една в друга форма на обучение става в края на учебната година.